Analiza SWOT

Orice comună trebuie să asimileze și să promoveze o viziune strategică în ceea ce privește dezvoltarea să în viitor. Lipsa unei asemenea viziuni duce la o activitate administrativă haotică, în cadrul căreia se pot rată oportunități și se consumă irațional resurse prețioase. Experiența internațională a arătat că proiectele și programele operaționale funcționează cel mai bine atunci când fac parte dintr-un cadru coerent și când există o coordonare la nivel strategic.
 
Procesul de planificare strategică (PPS) a vizat definirea reperelor strategice de dezvoltare a comunității pe o perioadă de 5-7 ani. Etapele metodologice principale ale PPS au fost următoarele: realizarea unei analize preliminare, stabilirea viziunii asupra dezvoltării strategice a comunității, analiză sectorială a domeniilor strategice principale și articularea documentului strategic.
 
Principiile care au stat la baza PPS au fost asigurarea validității științifice, implicarea comunității, transparența, obiectivitatea, coerentă și continuitatea demersului.
Pentru a da roade, însă, planificarea strategică trebuie însoțită de promovarea, la nivelul administrației publice, a unui management strategic integrat, la toate nivelurile, capabil să identifice și să speculeze oportunitățile apărute în beneficiul comunității.
 
Analiza SWOT este o metodologie de analiză a unui proiect. Numele este descriptiv: Strengths (puncte țări), Weaknesses (puncte slabe), Opportunities (oportunități), Threats (riscuri).
 
Pentru a avea certitudine că politicile și programele existente corespund necesităților de dezvoltare a comunei Jugureni, în cadrul limitărilor împunse de resursele locale disponibile și pentru accesarea fondurilor prin care Uniunea Europeană susține politică de dezvoltare regională s-a impus elaborarea strategiei de dezvoltare locală pentru perioada 2007-2013. 
 
Punctele forte și cele slabe sunt legate de comună și de strategiile acesteia, și de modul cum se compară cu concurență. Oportunitățile și amenințările vin dinspre mediul de piață și din direcția concurenței; de regulă sunt factori asupra cărora zona în general nu are nici un control. Analiza SWOT ia în considerare organizarea așezării, performanțele acesteia, produsele cheie și piețele strategice.
 
Analiza SWOT permite concentrarea atenției asupra zonelor cheie și realizarea de prezumții (presupuneri) în zonele asupra cărora există cunoștințe mai puțin detaliate. În urma acestei analize se poate decide dacă zonă î-si poate îndeplini planul, și în ce condiții.

 

AGRICULTURA, SILVICULTURA, POMICULTURA ȘI DEZVOLTARE RURALĂ
Puncte Tari
 • Privatizarea firmelor cu capital de stat din domeniul agricol
 • Resurse termice care permit cultivarea unor plante termofile și practicarea unor culturi succesive
 • Existența solurilor fertile
 • Condiții favorabile pentru producția agricolă
 • Condiții favorabile pentru practicarea pisciculturii
 • Suprafața teritorial administrativă a comunei Jugureni de 2606 ha este împărțită în: teren arabil 280 ha, pășune 1140 ha, pădure 931 ha, fânețe 139 ha, vii și livezi 116 ha
 • Prezența fondurilor europene ce pot fi absorbite în vederea impulsionării afacerilor în agricultură;
Puncte Slabe
 • Fragmentarea suprafețelor agricole ce conduce la practicarea unei agriculturi tradiționale slab competitive economic
 • Desființarea marilor unități productive și de cercetare de tip agricol de unde rezultă o productivitate relativ scăzută a muncii în agricultură
 • Existența unor suprafețe cu destinație agricolă necultivate timp de mai mulți ani consecutivi
 • Investiții insuficiente în agricultură
 • Organizarea ineficientă a filierelor pe produs și numărul mic de contracte de preluare a producției
 • Lipsa unui sistem centralizat de desfacere al produselor agricole
 • Temerile producătorilor în ceea ce privește piața de desfacere a produselor agro-alimentare din gospodărie
 • Utilaje agricole insuficiente pentru efectuarea la timp a lucrărilor agricole
 • Îmbătrânirea forței de muncă în agricultură
 • Pensii mici pentru agricultori
Oportunități
 • Condiții favorabile de obținere a produselor ecologice, ce pot fi exportate în condiții deosebit de avantajoase
 • Înființarea de ferme zootehnice, sere de legume și floriprecum și o amenajare piscicolă
 • Facilități legislative privind arendarea suprafețelor agricole
 • Existența unor asociații profesionale și a unor organisme de sprijin a producătorilor
 • Accesarea fondurilor europene pentru finanțarea agriculturii;
 • Existența cadrului legislativ pentru întemeierea și dezvoltarea exploatărilor agricole
 • Sprijinul oferit de Oficiul Județean pentru Consultanță Agricolă din județul Prahova cu privirea la accesarea fondurilor europene
 • Existența Planului Național Strategic pentru Dezvoltare Rurală
Amenințări
 • Eroziunea și degradarea calitații solurilor ce poate conduce la scăderea randamentului
 • Frecvența ridicată a perioadelor secetoase în agricultură
 • Numar insuficient de tractoare și mașini agricole care determină imposibilitatea încadrării în perioadele optime de executare a lucrărilor
 • Degradarea solurilor
 • Capacitățile reduse de prelucrare a producției de legume și fructe ce pot determina pierderi în perioadele de vârf de producție
 • Numărul de concurenți în creștere pentru produsele agroalimentare de pe piața Uniunii Europene.
 • Cadrul legislativ instabil
 • Slaba informare a agricultorilor cu privire la normele europene
INFRASTRUCTURA ȘI MEDIU
Puncte tari
 • Orașe importante apropiate: Mizil - 15 km, Ploiești - 50 km, Buzău - 50 km
 • Căi de acces: DJ 100 N, DN 1B;
 • Rețea de cale ferată aproape
 • Gară aproape
 • Dezvoltarea rețelei de operatori de transport particulari, în județ
 • Rețea de electricitate de care dispun toate gospodăriile
 • Rețea de alimentare cu apă
 • Rețea de iluminat public
 • Rețea de telefonie fixă și mobilă
 • Televiziune prin cablu și internet
 • Existența unui dispensar medical
 • Eforturi ale autorităților locale de aplicare riguroasa a legislației privind protecția mediului
Puncte Slabe
 • Infrastructura de transport relativ slab dezvoltată, față de exigențele și cerințele actuale concrete ale aderării la U.E.
 • Colectarea neselecționată a deșeurilor, în vederea reciclării, refolosirii, recuperării sau valorificării lor
 • Inexistența rețelei de canalizare și a rețelei de gaze
 • Inexistența stației de epurare și tratare a apelor reziduale
 • Rampa de deșeuri, neconforma cu cerintele UE
 • Educația ecologică este superficială
Oportunități
 • Modernizrea drumurilor comunale
 • Extinderea retelei de alimentare cu apă, rețelei de canalizare și stației de epurare
 • Realizarea rețelei de alimentare cu gaz metan
 • Organizarea sistemului de colectare selectivă, a spațiului de depozitare temporară și transportul deșeurilor
 • Realizarea de alei pietonale în comună
 • Realizarea lucrărilor de cadastru imobiliar intravilan și extravilan, reactualizare PUG
 • Accesarea de fonduri destinate dezvoltării infrastructurii rurale
 • Dezvoltarea economiei rurale și creșterea productivității în sectorul agricol
 • Regenerarea comunității rurale 
Amenințări
 • Mentalitatea de indiferență față de protecția mediului
 • Lipsa resurselor materiale pentru îndeplinirea obiectivelor de investiții propuse
 • Lipsa informației în legătură cu programele de finanțare europeană
 • Îmbătrânirea populației care ar putea lucra în cadrul firmelor din comună
 • Migrația forței de muncă spre zone atractive din punct de vedere economic
 • Neadaptarea la transferul de tehnologie și de know-how
 • Lipsa culturii antreprenoriale
 • Riscul ca firmele din comună să nu facă față competiției de pe piața unică
 • Fenomenul economiei subterane
 • Lipsa capitatului de susținere a activităților economice migrația tinerilor cu potențial în zonele urbane
ECONOMIC  
Puncte tari
 • Existența în localitate a agenților economici, care ajută la dezvoltarea localității și la crearea de noi locuri de muncă
 • Obținerea produselor ecologice prin existența potențialului
 • Preocuparea pentru introducerea tehnologiilor noi și pentru activitatea de cercetare-dezvoltare 
Puncte slabe
 • Absența implementării sistemului de calitate în cadrul proceselor de producție și a produselor
 • Lipsa canalelor de colectare a produselor agricole
 • Informarea succintă cu privire la normele europene
 • Resurse financiare la nivel local, insuficiente pentru susținerea /promovarea unor investiții
 • Folosirea unor tehnologii vechi, cu productivitate și eficiență economică scăzută 

Oportunități 

 • Existența resurselor locale, puțin sau necorespunzător valorificate în prezent
 • Creșterea capacității anteprenoriale
 • Atragerea unor noi investitori în comună prin facilitățile pe care administrația locală le pune la dispoziție
 • Oportunități de finanțare ale Uniunii Europene
 • Dezvoltarea cooperării locale
 • Creșterea competitivității sectorului IMM
 • Diversificarea activităților economice
 • Posibilitatea accesării creditelor cu dobandă subvenționată pentru crearea de noi locuri de muncă în mediul rural
 • Programe guvernamentale în derulare de susținere a sectorului IMM
Amenințări
 • Legislația în continuă schimbare
 • Oferte de creditare greu accesibile
 • Datorită infrastructurii sociale neadecvate, raportate la potențialul comunei investitorii au un interes scăzut pentru începerea afacerilor în comună
 • Creșterea ponderii muncii la negru, cu efecte negative asupra pieței muncii, economiei locale și asistenței sociale în perspectivă
 • Receptivitate și flexibilitate scăzută a populației locale la cerințele noi ale pieței care determină în timp decalaje economice mari 
 
TURISM  
Puncte tari
 • Cadru natural deosebit
 • Existența obiceiurilor populare
 • Potențial de dezvoltare a agroturismului 
Puncte slabe
 • Resurse financiare insuficiente, investiții autohtone și străine insuficiente
 • Insuficiența locurilor de cazare, deoarece pe raza comunei nu există nici o pensiune
 • Lipsa de preocupare a cetățenilor și autorităților locale privind conservarea mediului
 • Inexistența unor forme de promovare a comunei pentru creșterea numărului de turiști pe teritoriul acesteia
Oportunități
 • Îmbunătățirea condițiilor infrastructurii fizice și de utilități
 • Se poate dezvolta agroturismul și turismul de week-end
 • Disponibilitatea unor resurse suplimentare, posibil a fi accesate prin utilizarea programelor de finanțare ale Uniunii Europene
Amenințări
 • Reacția redusă a mediului local la schimbările și provocările zilelor noastre, conducând la scăderea competitivității teritoriului comunei, în favoarea altor teritorii, considerate mai interesante de către turiști și investitorii în turism
 • Nepromovarea suficientă a zonei pentru atragerea turiștilor
 • Migrarea turistică către alte regiuni 
EDUCAȚIE ȘI CULTURĂ  
Puncte tari
 • Existența în comună a unei școli și a unei grădinițe
 • Existența unui cămin cultural
 • Comuna mai deține și două biserici
 • Management școlar adecvat în unitățile de învățământ public
 • Reducerea numărului de elevi ce revin la un cadru didactic
 • Implementarea programelor de integrare a copiilor de etnie în unitățile învățământului obligatoriu 
Puncte slabe
 • Gradul de acoperire relativ ridicat a posturilor didactice din școli cu cadre suplinitoare
 • Procentajul relativ ridicat de elevi școlarizați în învățământul cu clase simultane
 • Dezvoltarea relativ slabă a bazei materiale pentru desfășurarea activităților de educație fizică
 
Oportunități
 • Organizarea de cursuri de formare și reconversie profesională în comună
 • Accesarea fondurilor europene pentru dezvoltarea profesională a persoanelor active din comună
 • Creșterea nivelului de pregătire profesională a forței de muncă
 • Amenajarea și dotarea unui centru de joacă și recreere pentru copiii comunei
 • Implementarea unor poiecte care să stimuleze implicare rromilor în activități aducătoare de venituri
 • Monitorizarea stării ocupaționale a populației
Amenințări
 • Îmbătrânirea populaței din comună
 • Tendința de reducere a exigenței în procesul de evaluare didactică
 • Buget încă insuficient alocat învățământului public generând fenomene de dotare materială la limita necesarului unităților sau recurgerea la finanțare paralelă prin aportul familiilor 
RESURSE UMANE - PIAȚA MUNCII  
Puncte tari
 • Ospitalitatea recunoscută a locuitorilor
 • Populația comunei în număr de 696 persoane, din care 381 populație activă
 • Rata infracționalității extrem de redusă
 • Disponibilitatea de a munci în condiții de motivare adecvată
 • Se acordă mare atenție seviciilor sociale
Puncte slabe
 • Insuficienta informare a populației cu privire la programele de calificare și reconversie existente în județ
 • Existența șomajului de lungă durată, care conduce la descalificarea și descurajarea foștilor angajați
 • Număr mare al persoanelor care nu au ocupație
 • Adaptarea mai lentă a populației rurale mature și vârstnice la schimbările și provocările lumii actuale, în general, și la fenomenul mobilității și reconversiei profesionale, în special
 • Migrarea persoanelor tinere spre mediul urban și străinătate, mai cu seamă a celor cu pregătire profesională înaltă
 • Capacitatea financiară relativ scăzută a locuitorilor zonei 
Oportunități
 • Atragerea de programe cu finanțare europeană pentru stimularea ocupării forței de muncă
 • Adaptarea programelor de învățământ la cerințele economiei de piață
 • Existența unor reglementări ce acordă facilități angajatorilor care creează noi locuri de muncă pentru șomeri, tineri absolvenți etc. 
Amenințări
 • Declinul demografic și îmbătrânirea populației comunității
 • Creșterea șomajului în rândul absolvenților de liceu
 • Migrarea forței de muncă
 • Amplificarea pregătirii teoretice a forței de muncă în detrimentul aspectelor aplicative
 • Creșterea ponderii muncii la negru, cu efecte negative asupra pieței muncii, economiei locale și asistenței sociale în perspectivă
Înapoi