Obiective de dezvoltare 2008-2013

Principalele obiective ale strategiei de dezvoltare locală a comunei Jugureni sunt:

 • Asigurarea conditiilor pentru crearea unor activități rentabile în agricultură
 • Protejarea mediului prin conformarea progresivă cu standardele de mediu din Uniunea Europeană pe care România va trebui să le atingă în totalitate
 • Optimizarea sistemului de sănătate și protecție socială în comună
 • Garantarea accesului neîngrădit al populației și al consumatorilor economici la infrastructura (apă, canalizare, distribuție gaze, căi de transport, telefonie)
 • Reabilitarea și modernizarea școlilor conform standardelor europene
 • Luarea de măsuri pentru excluderile sociale, a înlăturării dezechilibrelor sociale și creșterea ratei de ocupare prin creerea de noi oportunități investiționale.

 

 1. Agricultura și dezvoltare rurală


 Agricultura

 • Dezvoltarea agriculturii prin utilizarea unor tehnici specifice și constituirea unor sisteme pentru adaptabilitatea la condițile climatice
 • Varietatea activităților în domeniile zootehnice, agricole și piscicole generatoare de venit la bugetul local
 • Sprijinirea organizării de asociații ale producătorilor comunei pentru a beneficia de oportunitățile care decurg din această
 • Înființare de ferme zootehnice și puncte de prelucrare și colectare a resurselor rezultate din domeniu
 • Profitabilizarea practicilor agricole pentru a facilita și productivitatea lucrării aplicate pe terenurilor agricole

 

Silvicultură

 • Conservarea, protejarea și mărirea capitalului silvic al comunei.

 

2. Infrastructură și Mediu 

 • Conservarea și întreținerea mediului natural.

 

Transport 

 • Modernizarea drumurilor comunale
 • Realizarea de alei pietonale în comună;
 • Construirea a două poduri

 

Utilități

 • Extinderea rețelei de alimentare cu apă
 • Realizarea rețelei de canalizare
 • Realizarea rețelei de alimentare cu gaz metan;
 • Lucrări de regularizare a albiei pârâului și aparari de maluri
 • Dotări pentru intervenții în caz de situații de urgență
 • Respectarea regulilor de folosire durabilă a terenurilor din comună conform planului de urbanism general, că instrument de planificare spațială
 • Realizarea lucrărilor de reabilitare și mansardare a sediului primăriei

 

Sănătate 

 • Îmbunătățirea serviciilor de asistentă medicală;
 • Reabilitarea și dotarea corespunzătoare a dispensarului uman; 
 • Informarea în mod sistematizat și organizat a populației cu privire la accesarea serviciilor de sănătate la o perioadă regulată de timp pentru prevenirea situațiilor de urgență prin susținerea și promovarea modului de viață sănătos.

 

Mediu

 • Prevenirea poluării și păstrarea calității aerului;
 • Informarea populației asupra riscurilor cauzate de deversarea apelor uzate în locuri neamenajate,
 • Folosirea echilibrată a resurselor de apa și prevenirea poluării; 
 • Susținerea și informarea practicilor de agricultura ecologică; 
 • Organizarea mecanismelor de colectare selectivă a deșeurilor; 
 • Înființare stație de epurare în comună Jugureni;

 

3. Economie

 • Sprijinirea și promovarea unei industrii diversificate, mobile și capabile să dea posibilitatea de împlinire profesională și materială a locuitorilor comunei Jugureni;
 • Economie productivă de venit la bugetul local; 
 • Constituirea unei industrii nepoluante și durabile.

 

Comerț și Servicii

 • Diversificarea de servicii oferite către cetățenii comunei Jugureni, prin mărirea numărului societăților comerciale;
 • Promovarea și susținerea unor tehnici eficiente de marketing pentru atragerea turiștilor în comună.

 

Mediu de afaceri

 • Protejarea întreprinderilor mici care desfășoară activități productive și participă la dezvoltarea zonei.

 

4. Turism

 • Promovarea produselor turistice cu oferte variate pentru atragerea turiștilor;
 • Susținerea prin acțiuni eficiente de promovare a evenimentelor l 

 

5. Educație și cultură

 

Învățământ

 •  Accesul neîngrădit de împlinire individuală prin educație;
 •  Reabilitarea și modernizarea școlilor și grădinițelor din comună ;
 •  Accesul la un sistem educațional perfomant, flexibil și adaptat condițiilor din mediul rural;
 •  Organizarea unei baze materiale capabile să mulțumească nevoile legate de actul educațional;
 • Reabilitarea școlii și a grădiniței din comună;
 •  Construirea și dotarea cu mobilier a școlilor și a grădinițelor;
 •  Amenajarea unui spațiu de joacă și recreere pentru copiii comunei;
 •  Orientarea și sprijinirea persoanelor tinere în domeniul formării profesionale;
 •  Crearea șanselor pentru reformarea persoanelor adulte.

 

Cultură

 •  Instruirea și transmiterea practicilor tradiționale generațiilor viitoare;
 •  Accesul transparent la sursele de informare tradiționale și moderne;
 •  Structură spațiilor destinate activităților socio-culturale în concordanță cu necesitățile și mijloacele moderne;
 •  Reabilitarea și punerea în valoare a patrimoniului cultural din comună Jugureni;
 •  Reabilitarea, modernizarea/construirea căminului cultural;
 •  Reabilitarea/construirea bisericii în comună;
 •  Construire sală de sport în cadrul școlii;
 •  Amenajare bază sportivă;
 •  Construire salon festivități;

 

6. Resurse Umane

 

Populația

 • Organizarea de condiții atractive pentru tineri, atât pentru cei din comună cât și pentru cei din exteriorul comunei pentru atragerea acestora în comună; 
 • Crearea de facilități și condiții pentru familile de tineri.

  

Piață muncii

 • Înființarea suficientă de locuri de muncă în domenii variate de activitate pentru satisfacerea nevoilor de trăi;
 • Crearea de posibilități pentru reconversia profesională în sectoarele importante de pe piață forței de muncă
Înapoi