Anunt de licitatie
2017-06-09 09:33:31

Consiliul Local al comunei Jugureni,jud.Prahova, cu sediul in comuna Jugureni,jud.Prahova str.Principala, nr.123,Cod Fiscal 2845460, telefon 0244891903, e-mail:secretar@primariajugureni.ro,in calitate de concedent,ofera spre concesionare prin procedura licitatii publice prevazute de O.U.G 54/2006, a unui spatiu cladire in suprafata de 193 m.p. si teren in suprafata de 0,376 ha situat in intravilanul satului Marginea Padurii comuna Jugureni judetul Prahova identificate in tarlaua 19 parcela 354,apartinand domeniului privat al comunei Jugureni-Prahova.

 

Informatii privind documentatia de atribuire,caietul de sarcini,costul si conditiile de plata ale acestuia,modalitatea prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire pot fi obtinute de la secretariat al consiliului local al comunei Jugureni-jud.Prahova,persoana de contact dl/dna Anton Angelica Luminita.

 

Data limita pentru solicitarea clarificarilor,informatii privind ofertele este de 19.06.2017.Data limita pentru depunerea ofertelor este de 28.06.2017 orele 9,30.Sedinta publica de deschidere a ofertelor se va desfasura in data de 28.06.2017 orele 11,00, la sediul Consiliului Local al comunei Jugureni,jud.Prahova.Solutionarea litigiilor de orice fel c ear putea decurge din prezenta procedura de concesionare se realizeaza potrivit legii nr.554/2004 privind contenciosul administrative,cu modificarile ulterioare.

Înapoi